Recent Updates Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 3:35 pm on March 7, 2014 Permalink  

  Nasza filatelistyka 

  Maraton zbieraczy ku czci Kopernika

  Nie bez powodu w UNESCO dyskutuje się ostatnio na temat roli, jaką spełniać może filatelistyka w wy­chowywaniu i kształceniu młodzieży. Szczególnie wśród filatelistów-nauczycieli rozważane są formy „edukacji filatelistycznej” oraz efekty takiego wi­zualnego przedstawiania tematu.

  Wyjątkowo atrakcyjne i wychowawczo trafione, są tzw. maratony filatelistyczne, orgaiiizowane przez PZF od kilku już lat. Jak wiadomo, w 1970 r. w ma­ratonie „Lenin na znaczkach pocztowych KDL” uczestniczyło 30 tysięcy dziewcząt i chłopców.

  Nicwięc dziwnego, że naszymi maratonami filatelistycz­nymi zainteresowały się władze FIP, przyjmując Pol­ską propozycję zorganizowania w 1973 roku marato­nu poświęconego wybitnemu polskiemu uczonemu, astronomowi Mikołajowi Kopernikowi (powyżej re­produkujemy znaczek wydany w ZSRR w 1955 r.  ­na reprodukcji obraz Jana Matejki z 1873 r. pn. Mi­kołaj Kopernik, w lewym górnym rogu znaczka ­portret malarza.

  W 1972 roku — już tylko dla młodzieży krajów soc­jalistycznych — PZF zorganizuje maraton pn. „Sto­lice naszych sąsiadów”. Można więc powiedzieć, że nie poprzestajemy li tylko na dyskutowaniu walo­rów kształceniowych i wychowawczych filatelistyki— jedni k, inni le spa­d strój :taplana nylo­stY czne oz pod­ole to‑ i wy­ayslowe to trój-6 dasz-na  wlą‑ lub na

  NARCIARSKA SZKOŁA „ŚWIATOWIDA” W bieżącym sezonie zimowym O poprowadzenie nnarciar­sklej szkoty „Swiatowida” zwróciliśmy Się do Kaerza Masłowskiego, który jest w tej materii najwyższym autoryte­tem w kraju, jako że pełni funkcję szefa wyszkolenia w Polskim Związku Narciarskim oraz w Komisji Turystyki Narciarskiej prrs. http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/766162,opoznienie-rozpoczecia-imprezy-turystycznej-nowa-itaka-ukarana-za-ograniczanie-odpowiedzialnosci.html

  LEKCJA I

  Krótki 4-łekcyjny cykl pod­stawowych ćwiczeń narciar­skich, których opanowanie nie powinno nam przysporzyć większych trudności mimo bra­ku pomocy ze strony instrukto­ra — rozpoczniemy od kroków narciarskich, stosowanych na ~kim 1 lekko spadzistym te­renie.

  Podstawowy krok to krok zwykły wykonywany w for­mie chodu na nartach przesu­wanych ruchem ślizgowym po śniegu. Na każdy krok przypa­da odepchnięcie się kijkiem, wbijanym na wysokości wiąza­nia narty wykrocznej.

  Nadmie­nić trzeba, że praca kijkiem jest naprzemianstronna, to zna­czy wbiciu kijka prawego to­warzyszy wysunięcie lewej nar­ty do przodu i odwrotnie. Tu‑ hiw winien być lekko pochyl°.

  RYS 5 ny do przodu zaś noga wy­kroczna ugięta w kolanie. Inny rodzaj kroku to b e musimy zapoznać się z kilkoma ny jej odwróceniem w kierun‑ k r o k, wykonywany na obu sposobami zwrotów.

  ku zamierzonego zwrotu. Po nartach przesuwanych równo‑ cześnie po śniegu, dzięki silnemu Pierwszy z nich to zwrot przeniesieniu na nią ciężaru odbiciu się oboma kijkami. Aby Przestępowanie m. Wy- dala, dostawiamy nartę pozo-efekt odepchnięcia się kijkami konujemy go przez wielokrot- stalą równolegle do narty ob­był jak największy, w moinen- ne, kątowe odstawianie jednej ciążonej.

  Me wbicia kijków pochylamy narty w bok oraz kolejne do-  Jeszcze inny rodzaj zwrotu to
  tu/ów silnie do przodu. W fazie stawianie narty pozostalej. Osią zwrot skokie m. Jest to silne odepchnięcia się podciągamy obrotu mogą być piętki  odbicie Się na szeroko rozsta‑ narty do produ, uginając nogi lub dzioby nart.

  Wionych kijkach, po którym w kolanach. Zakończenie tego Zwrot przełożeniem dziobów następuje energiczny obrót w cyklu ruchowego to wyprosto- nart wykonujemy zarówno na zamierzonym kierunku.

  Lądo­wanie tułowia z równoczesnym równym jak i na stoku. stojąc jemy na nogach ugiętych w ko­wahadłowym przesunięciem ra- wspieramy się na kijkach usta- tanach. W dalszej kolejności mion do przodu. Wionych z tylu poza nami. Z podobny zwrot możemy wypró‑ By uzyskać większą swobodę kolei robimy energiczny wy- bować bez pomocy kijków.

   
 • admin 12:48 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Hiszpania zaprasza 

  Nazwa zaniku i miasta Nazwa miasta 3 Nazwa miasta Nazwa miasta Data nadania przywi­lejów Nazwa sali i wzgórza na którym stoi za­mek królewski. Imię i nazwisko Wiek Adres Zawód Co tam panie w turystyce zagranicznej?

  Polska buduje się dużo jak na przykład warszawa nocleg, stąd też coraz częściej korzysta się z elementów prefabrykowanych. Jak widać na zdjęciu — z niezłym skutkiem.

  Coraz szerzej w Hiszpanii rozbudowany przemysł go-spodni wymaga, czy wręcz dowaga się, coraz większej liczby turystów. Rosną więc nakłady informatorów i pro­spektów, w których z reguły nie brakuje zdjęcia pięk­nej seftOre. W ubiegłym roku odwie- dziło Bułgarię ponad 2 500 000 turystów zagranicz­nych, to jest ok. 19% wię­cej niż w 1969 r. Elektroniczny sędzia narciarskich skoków Podczas zawodów nar­ciarskich w Sapporo w lu­tym br. zastosowano po raz pierwszy na świecie urządzenia elektroniczne do mierzenia długości skoków narciarskich.

  7Południowy Adriatyk” W ramach realizacji pro­gramu „Południowy Adria­tyk” na czarnogórskim_ wy­brzeżu w Jugosławii podję­to szeroko zakrojone in­westycje, które w bieżącym roku pochlaną ok. 800 min dolarów. M.in_ powstanie niedaleko Budwy, na. pla­ży Jaz, nowy ośrodek ho­telowy z 6000 miejsc.

  Wieża Eiffla ­najpopularniejsza Największą atrakcją Fran­cji jest paryska wieża Eif­fla. Zwiedziło ją w ubi.?g­lym roku około 2,5 milio­na turystów, w tym 70% z zagranicy. Jest to — byt mesze — najliczniej odwie­dzany obiekt na świecie. Drugie miejsce za wieżą Eiffla zajął zamek w Wer­salu, a trzecie — Luwr.

  265 mln pasażerów Władze LATA przewidu­ją, że zrzeszone w tym stowarzyszeniu linie lotni­cze (bez ZSRR i Chin) przewiozą w 1971 r. 265 mi­lionów pasażerów na łącz­nej trasie 370 milionów km. Welur — w modzie Na wystawie sprzętu i wyposażenia sportowego — 1.SPO 71 — w Monachium w końcu lutego br. bardzo modnymi okazały się spod­nie narciarskie i bluzy z weluru w rózne wzory, de­senie i kolory.

  Policja narciarska W bieżącym sezonie zi­mowym w austriackich Al­pach pojawiła się… -nar­ciarska policja. Pilnuje o­na porządku na trasach narciarskich. a także spie­szy z •pomocą w wypad-

  W dolinie Raby na pograniczu dwóch krain Niewielu jest turysłów, którzy nie znają przynajmniej części ziemi myślenickiej. Wszak przez powiat myślenicki prowadzi szosa Kraków—Zakopane—Morskie Oko, a tym podgórskim trak­tem przeciągają tłumnie turyści.

  Ale Myślenickie to nie tylko wspomniana szosa i najbliższa okolica. Ten turystyczny powiat rozsiadł się na pograniczu dwóch krain geograficznych — od północy pogórza karpackiego, krainy sfałdowanej, pagórkowatej, oraz od południa — Beskidu Wschodniego i Wyspowego, krainy górskiej rozciągającej się od Myślenie i doliny Raby.

  Urok doliny Raby potęguje się szczególnie na odcinku hlyślenice—Pcim, sta­nowiącym wąwóz, w którym rzeka tworzy liczne zakola i roz­lewiska. Dodajmy jeszcze piękny dla oka krajobraz powiatu: lesiste stoki gór, urocze doliny rzek i potoków płynących przez Myśleniekie.

  To, co dla turystów piękne i atrakcyjne: góry, lasy i rzeki, • ,nie mogło stać się podstawą ekonomicznego rozwoju tej ziemi. Toteż powiat myślenicki był przez długi okres zacofany gospo­darczo. Do roku 1945 nie byto tu ani jednego państwowego czy spółdzielczego zakładu przemysłowego, czy usługowego.

   
 • admin 9:01 pm on January 24, 2014 Permalink  

  Turystyka górska jest tu bardzo popularna 

  Obiad. Koci ladują w osloniętycl linkach, woda z jezd mienia się w herbi przygotowujemy kan sze plecaki! Nad nan Pokrzepieni atal, nią już w Retezat Curmatura Radesi chodzimy na szer nie zboczy Hadesu V J. Peleaga i Ciwuni 13uctiret znad stawu Lacui Bucura. lezatu. przekracza uńską w Aradzie. -awa paszportowo‑ ;pieszona znacznie lecaki i zdecydowa­owy wygląd”, i już Za oknami gor­sze, lecz zapadająca .vala lepiej im się prawie przed pół-my w Deva — sto­Hunedoara. airn Deva jest bar­ne i równie fotoge­;zcza że nad nim ra z ruinami zamku, kająca perspektywę. rodzaju tamtejszego iloby się widzieć w dowa w ktetezat. Trochę niewy­godnie, bo schronisko leży nisko, ale w takiej sytuacji znajdują się wszystkie schroniska Rete­zatu, ponadto stad jest najbli­żej w najpiękniejsze pasma gór. W schronisku i w namiotach pełno ludzi, przeważnie turyści indywidualni w bardzo różnym wieku.

  5Turystyka górska jest tu bardzo popularna. Wstajemy o świcie. Pogoda wspaniała, szybko więc zjadamy śniadanie, pakujemy „wyfasowa­ne” poprzedniego dnia wiktuały i ruszamy w górę.

  Szlaki górskie w Rumunii sa wszędzie dobrze wyznakowane. żadnych tu łamigłówek szlako­wych, tak częstych w naszych mer mniej, więc atrakcja duża.

  W jednym miejscu pokonujemy bez klamer i łańcuchów kiikuna­stometrową ścianę, zawieszoną nad kilkudziesięciometrową dziu­rą. Chwyty są dobre, więc ryzyka nie ma, ale emocji dużo. Grań powoli rozpłaszcza się, przechodząc w zarzucone wielki­mi kamieniami zbocze Papusa.

  Podejście jest. jak mówią prze­wodniki, „obositor” czyli męczą­ce. Jest to szczera prawda. Wreszcie osiągamy kamienisty szczyt. Widok z niego bardzo pię­kny, lecz częściowo zasłonięty przez położony obok, nieco wyż­szy, szczyt Peleaga, oddzielony od nas przełęczą i skalistą gra­nia. F-o krótkim odpoczynku startujemy do wyjścia na ten punkt widokowy.

  Ze szczytu Pe­leaga rozpościera się widok roz­legły i piękny. Pod stopami ma­my głębokie doliny usiane sta­wami i strumieniami, wszędzie sterczą ściany „virfuli” (szczy­tów), upstrzone po północnej stronie płatami śniegu. Warto by­lo się pomęczyć! Pracują apara­ty fotograficzne i filmowe.

  Do domu daleko. pora w droge. Czeka nas (Ruga wędrówka granią Custura Bucurei do przeięczy Cur­matura Bucurei i dolina rzeki Pieire­le do schroniska. Na południe od przełęczy ukazuje nam się potężna dolina z dużym. podiugowatym jezio­rem. otoczonym halami. i piatami ko­sówki.

  To Bucura. największe gór­skie jezioro Rumunii. Jego spokojna oświetlona słońcem powierzchnia ma, patrząc z góry. intensywnie niebies­ki kolor. ladnie kontrastujący z zie­lenią traw.

  Ale spieszymy do domu. czeka na nas _dinozaur”. czyli twar­dawe mięso z rusztu. typowa potrawa w tamtejszych schroniskach. (Dziw. Ze nie znają fasolki po bretońsku!) Góry Retezat (hfuntil Retezału­tui), grupa górska w zachodnie) czoci Karpat poludniowych. po­łożona na południe od miast Deva i Flunedoura.

  Powierzchnia Rete­zolu wynosi ok. 850 knz. z czego większość stanowi park narodo­wy (Parcel National Retezat). Charakter gór — alepejski, naj­wyższymi szczytami sq Peleaga (2509 in) t Papusa (2502 m). Góry zbudowane ze skal krystalicz­nych: granitów, gnejsów i kwar­cytów, ukształtowanych przez dziabanie górotwórcze i lodowco­we, stanowiq niezwykle bogactwo form. Znajduje się tu 80 jezior i stawów, z których najwyżej pulo-żony jest Talii Mare (2270 m), a największym — Lacul Bucura, o powierzchni ok. 11 ha.

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel